Rosing te Groningen

Deze famillie Rosing is mogelijk verwant aan de Valther Rosings, gezien het optreden van Roelof Helperichs Rosing als momber over Freerk Rosing, en het gezamenlijk optreden
bij het verkopen van leengoederen te Valthe. Het familieverband kon echter tot nu toe niet aangetoond worden. Deze tak bezat samen met de Rosings van Valthe leengoederen
te Valthe. Het is niet duidelijk welke leengoederen dit betreft. Wel worden in de leenregisters van Overijssel over het “Bebingegoed Texloe in den kerspel van Oderen” gesproken
met op 4 juli 1454 als leenman Johan Bebing, in plaats van zijn vader Helprick Bebing. Was misschien het latere Betinge erf hetzelfde als dit Bebinge erf, en er een familie
relatie tussen Helprick Bebing en de stamvader van deze tak, Helprich Baving?

c.1 Helperich BAVING?
Relatie met Gese N.
Uit deze relatie:
1. Roelof Helperichs BAVING, geboren voor 1565 (zie 11).
2. Alijt HELPERICHS, geboren voor 1575.
Huwelijksaangifte op 30-7-1597 te Groningen met Everdt JANSEN: “Everdt Jansen presendt ende Alijdt Helprichs, daer voer haer moeder Geese Helprichs caverdt in absentie”.
C.11 Roelof Helperichs BAVING, geboren voor 1565. Zijn moeder wordt genoemd als getuige bij zijn (tweede?) huwelijk.
Gehuwd (1) circa 1570 met N. N., mogelijk een Rosing.
Aangifte (2) op 12-3- 1597 te Groningen met Everdt HARMENS, overleden voor 1606.
Huwelijksinschrijving: Roelof Bavijnck ende Everdt Harmens doer attestatie sijns moeders Geese Bavijncks.
Aangifte (3) op 8-5- 1606 te Groningen. Gehuwd op 25-5- 1606 te Groningen met Lutijen KRABBE.
Ondertr. inschr.: Roeleff Bavijnck brouwer, absenth daer voer sijn soene Helprich Roeleffs caverdt ende Lutijen Krabbe mede absenth.
Uit het eerste huwelijk:
1. Helperich Roelofs ROSING, geboren circa 1570 (zie 111).
C.111 Helperich Roelofs ROSING, brouwer, geboren circa 1570, overleden vóór 1627. Helperich Roeleffs brouwer en Heijle Jans verkopen op 25-6- 1624 aan Harmen Willems
en Wobbetien Jacobs el. huis en grond gelegen bij de Poelpoort.70) Op 25-5-1625 verkopen Helperich Roeleffs en Heijltien aan Cornelijske Sickens, wed. van Sicke Hillebrants
een huis bij de Poelpoort.71) Op dezelfde datum verkoopt Helperich Roeloffs ook nogmaals grond, ditmaal aan Geert Berents en Gese.72)

Derck Jacobs en Trijntje Helperichs echtelieden, samen met Menolt Peters en Jantien Helperichs echtelieden, verklaren dd. 5-12-1628 dat hun schoonmoeder Heijle Boelens,
wed. van wijlen Helperich Roeleffs Bavingh, wegens de afkoop van de erfenis van hun vader 2200 car. gulden betaald heeft, volgens een uitspraak van 9-7- 1627.73)
Roelof Helperichs Rosing is voogd over de kinderen van Frerik Rosing.
Lidmaat Groningen: 6-1644 Roelof Helprichs in poelstrate.
Bij het huwelijk van Roeleff Baving is zijn zoon Helperich Roelofs getuige. Gehuwd (1) voor 1600 met N. N. Ondertrouw (2) op 1-9-1604 te Groningen met Heijle JANS, dochter van Jan BOELENS.
Uit het eerste huwelijk:
1. Trijntje Helperichs ROSING, geboren circa 1600, overleden na 1658.
d.d. 19-2-1705 Lieutenant Rosingh de rato cav. voor sijn suster juffer Catrina Rosingh, Dr. Henricus Eijssonius n.u., de heer Jan Mestring Smeecks ende de vaendrich Roelf
Rosingh als erfgenamen van wijlen Trijntijn Helprichs gew. huisvr. van Derk Jacobs ter ener en Harmen Muller caverende voor alle andere erfgenamen van Derk Jacobs
ter anderen.74)
Bij haar huwelijk caveerde Helperich Roelofs als vader.
Ondertrouw op 20- 12- 1623 te Groningen: De erb. Derck Jacobs doerwaerder van het Olde Amptt present unde de doechtsame dochter Trijntien Helprichs absent haer vader
de E. Helprich Roleffs daervoer caverende, cop. 1 l- 1- 1624. Gehuwd op 11-1-1624 te Groningen met Derck JACOBS, deurwaarder Oldambt, overleden voor 1658.

Uit het tweede huwelijk:
2. Roelof Helperichs ROSING, geboren circa 1606 (zie IV).
3. Rijkje HELPERICHS, geboren circa 1606, overleden voor 1653.
Lidmaat op 12-1635 te Groningen als Rijkje Smeeks. Roelof Helperichs wordt als voormond aangesteld over de kinderen van Matthias Smeex minderjarige kinderen bij
wijlen Rijckjen Helprichs. Gehuwd op 1 l- lO- 1629 te Groningen met Tijs SMEEKS.

Kinderen uit dit huwelijk gedoopt te Groningen:

Matthijs 18-2-1642; Wigbolt 5-5-1644; Heijltien 1-7- 1646; Wigbolt 15- 12- 1647; Derckje 2-7- 1652
4. Jantje ROSING.
Ondertrouw op 8-6-1622 te Groningen, gehuwd op 30-6-1622 te Groningen met Menolt
PIETERS, zoon van Peter FRANSEN.


C.IV Roelof Helperichs ROSING, hopman te Groningen, geboren circa 1606.
Lidmaat te Groningen juni 1644 “Roelof Helprichs in de Poelstrate”. Hopman Roelef Helprichs Reussingh als last hebbende van zijn zuster Catharina Helprichs
Reussinck, en lieutenant Gerrit Comelijs Clock nom. ux. Rijckien Wessels Munninckhoff verhuren land in Beerta aan Sune Mellens en Hemke Ebbels, echtelieden op
22-1-1663.75)
Op 10-2-1661 verpachten Hopman Helprichs Roesinck en Catharina Cornelis grond.76)
Roeleff Helperichs en Trijntje Cornelis voor haar zelf en Roeleff Helperichs als van Comelis Hindricx, Tiarck Cornelis ende Froucke Peters wed. van Jan Cnol gestellende
volmacht in dese tegenwoordige maent, met Tewes Mensens ende Aeltje Cnol, als noch Jannex Valck ende Trijntje Cnol verklaren, mede noch cav. voor hun absente oldeste
broeder Peter Comelis, een huis verkocht te hebben aan Jan Doekes dd. 9-5- 1650.77) Hij wordt genoemd als voogd over de kinderen van Frerick Rosing (zie A.IIb).
Ondertrouw op 17- 1 1 - 1632 te Groningen.
Ondertrouw inschrijving: Roeleff Helperichs daer voor caveerde Luitijn Geerts ende die deugtsame jonge dochter Trijntijen Comellijs van die Lane daer Arent ter Braeke voor
caveerde, cop. 13-1-1633.
Gehuwd op 13-1-1633 te Groningen met Trijntje CORNELIS.
Uit dit huwelijk:
1. Cornelis Helperichs ROSING, geboren circa 1640 (zie Va).
2. Jan ROSING, gedoopt op 19-9-1642 te Groningen.
3. Hillegonda Helperichs ROSING, geboren voor 1645.
Gehuwd o7p- 1 l- 1663 te Groningen met Jan HOEDENBORCH.
4. Wigbolt ROSING, gedoopt op 4-4- 1645 te Groningen.
5. Wigbolt ROSING, gedoopt op 5-7-1646 te Groningen.
6. Wigbold Helperichs ROSING, gedoopt op 15-4-1649 te Groningen (zie Vb).
7. Heiltien ROSING, gedoopt op 6- 12- 1650 te Groningen.
8. Jan ROSING, gedoopt op 31 -lO- 1652 te Groningen.

C.Va Cornelis Helperichs ROSING, geboren circa 1640.
Ondertrouw op 20- 10- 1660 te Groningen met Anna HALSEMA.
Uit dit huwelijk:
1. Helprich ROSING, gedoopt op 1 l-lO- 1661 te Groningen.
2. Helprich ROSING, gedoopt op l -4- 1663 te Groningen (zie VI).
3. Rudolph ROSING, gedoopt op 21-9-1666 te Groningen.
4. Catharina ROSING, gedoopt op 89- 1667 te Groningen.
5. Catharina ROSING, gedoopt op 5-4-1668 te Groningen.
6. Derck ROSING, gedoopt op 20-2-1672 te Groningen.

C.Vb Wigbold Helperichs ROSING. Gedoopt op 15-4-1649 te Groningen.
Ondertrouw (1) op 5-6-1675 te Groningen. Ondertr. inschrijving: Wigbolt Roosinge, p.q. de heer Hopman Roeleff Helperichs Roosinghe als vader en Helena Burema, att. gepasseert. Gehuwd op 27-6- 1675 te Westerwijtwerd met Helena BUREMA, dochter van Henricus
Theodorus BUREMA en Heijle JANSSEN.
Ondertrouw (2) op 2 1 - 1- 1685 te Groningen.
Ondertr. inschrijving: Wigbold Helprich Rosing, hopman, p.q. pastor Joachimus Kuen als zwager en Johanna Huijsman, p.q. Mons. Hinricus Doedens als swager. Echtgenote is Johanna HUISMAN.
Uit het eerste huwelijk:
1. Catharina ROSING, gedoopt op 5-2- 1680 te Groningen.
Ondertrouw op 6-7- 1700 te Groningen.
Huwelijksinschr.: Doctor Hinricus Eisonius van Groningen en Catharina Rosinck van Groningen, p.q. Johannes Hindrici Burema als oom en voormond.
Gehuwd op 25-7-1700 te Groningen met Hindricus EISONIUS, predikant Ammerstol 1708, ‘s Gravendeel 1711, Bunde 1713-0~1, gedoopt op 1-5-1683 te Groningen, overleden
op 4- l- 1742 te Bunde, zoon van Rudolpus EISONIUS en Engelina SPARRINGA.
2. Helena ROSING, gedoopt op 18-11-1681 te Groningen.
3. Roelof Helperichs ROSING, gedoopt op 25-4-1684 te Groningen.
C.VI Helprich ROSING, luitenant burg. regiment, gedoopt op 1-4-1663 te Groningen. Ondertrouw op 16- 1 O- 1698 te Groningen met Agneta Cornelia HAM, gedoopt op 16- 1 O-
1667 te Groningen, dochter van Theodorus HAM en Cornelia SIGERS.
Op 10 mei 1699 schenken luitenant Helprich Rosing en Agneta Cornelia Ham 50 car.
gulden aan de armen van Groningen.
Uit dit huwelijk:
1. Anna ROSING, gedoopt op 16-7-1699 te Groningen.
2. Cornelis Helperich ROSlNG, gedoopt op 30-8-1700 te Groningen.

3. Jacob ROSING, gedoopt op 30-8-1700 te Groningen.
4. Jacob Jan ROSING, gedoopt op 22-3-1702 te Groningen.
5. Anna ROSING, gedoopt op 10-9-1705 te Groningen.
Zoals al in de inleiding vermeld, is deze tak niet uitvoerig bestudeerd. Het is ons niet bekend of deze familie nog nazaten had. Wel worden nog verscheidene andere Rosings in
de provincie Groningen genoemd. Echter zijn er geen stukken gevonden die op een verband tussen deze Rosings en de hier behandelde takken duiden.