Wie is toch mijn Stam oud Bet overgrootvader van mijn Moederskant, Anna Dijks.

Generatie XV Stam Oud Bet Over Groot Ouder (18000) WILLEM HAMMING , geboren ca. 1475.Gehuwd met ( 18001) N. N. [Willem] Hamming, geboren ca. 1475.

De persoon van Willem Hamming is in de bronnen niet te vinden. Toch zijn er redenen, waarop we kunnen beredeneren, dat hij zal hebben bestaan als een zoon van Johan Hamming en de vader van Heino Hamming , zonder evenwel een hard bewijs te kunnen geven.

Allereerst dient te worden vastgesteld, dat de Hammings onder Gieten in de vijftiende en zestiende eeuw bewijsbaar aanwezig zijn. De bronnen zijn schaars , maar de weinige bronnen die er zijn, duiden op welgestelde eigenerfde landbouwers , deels woonachtig in het kerspel Gieten en deels te Eext. Immers, enerzijds is er sprake van uitboedeling (onder Gieten), wat duidt op enige welstand en anderzijds is een (Eexter) Hamming als ette aan de Etstoel verbonden.

Vervolgens dient aangetoond te worden, dat Johan Hamming een zoon moet hebben gehad. Johan Hamming onder Gieten had in 1498 een conflict voor de Etstoel met zijn schoonzoon Ghert Kremer.

Kremer eiste van zijn schoonvader een gelijke behandeling voor zijn vrouw wat betreft de uitboedeling. Eerder (wanneer is onbekend) was namelijk een tweede dochter Alijt, gehuwd met Barelt Bekelinge uitgeboedeld voor een blijkbaar hoger bedrag. Uitboedeling is alleen nodig, indien er ook (minimaal) één zoon is geweest, aangezien in Drenthe de boerderij bij voorkeur overging op één zoon, waarbij de andere kinderen een geldbedrag kregen uitgekeerd.

Dus: Johan Hamming had een niet bij name genoemde zoon die, gezien het feit dat twee dochters reeds gehuwd waren in 1498, omstreeks dezelfde tijd de volwassen leeftijd bereikt zal hebben. Hij zal derhalve voor of omstreeks 1475 geboren zijn.

Tenslotte moet ook de vader van Heino Hamming (de volgende generatie) omstreeks 1475 - 485 zijn geboren, aangezien Heino zelf omstreeks 1510 - 1515 zal zijn geboren. Immers, zijn (oudste?) zoon Willem was in 1564 reeds volwassen.

Deze drie argumenten zijn m.i. voldoende om aannemelijk te maken, dat Heino een kleinzoon van Johan Hamming was. Echter, ook de naam van de ontbrekende schakel kan worden beredeneerd.

Hierboven werd reeds gemeld, dat Heino’s vermoedelijke oudste zoon Willem heette. Volgens de normale regels zou hij derhalve naar diens grootvader van vaderszijde zijn genoemd. Belangrijker echter is, dat in 1595 een Willem Hamming ofte Hidding werd vermeld, in wie we vermoedelijk de zoon van Alijt Hamming moeten zien (zie aldaar). Deze persoon zal dus volledig naar zijn grootvader van moederszijde zijn vernoemd.

Uit deze twee argumenten kan mogelijk worden afgeleid, dat de naam van Heino’s vader (en dus Johans zoon) Willem zal zijn geweest.

Bron: Drents Genealogisch Jaarboek, Cor de Graaf . Het uitgestorven eigenerfde geslacht Hamming/ Hamminck

Drents Genealogisch Jaar boek